Publicatie UNACT website juni 2008

K.V.V.L.

VERZAMELAARS – EUROPA EN DE WAPENS

door de heer Bernard Van Horenbeeck - Bestuurder UNACT

MALTA 4-6 juni 2008 conferentie van de F.E.S.A.C.

(Foundation for European Societies of Arms Collectors)

De F.E.S.A.C., gesticht in 1974 door enkele verenigingen van wapenverzamelaars van enkele europese landen is in de loop van de jaren een niet te onderschatten vertegenwoordiger geworden van deze laatsten nabij de europese instanties.

De jaarlijkse conferentie van de F.E.S.A.C. heeft van 4 tot 6 juni in Malta plaats gevonden en 13 landen werden er vertegenwoordigd door verenigingen van verzamelaars.

Ze laat toe de evolutie van de verschillende wetten te vergelijken die in sommige landen door mediagebeuren overdreven streng zijn geworden. De ervaring van het ene land komt ten gunste van het andere.

De K.V.V.L. is niet achterwege gebleven, dit omdat de belgische autoriteiten de complementaire lijst van wapens met historische, decoratieve of folkloristische waarde hebben aanvaard.

Noorwegen staat zopas aan zijn burgers toe om zonder problemen wapens die onwettig in hun bezit zijn, te laten inschrijven. Er moet worden opgmerkt dat er 250.000 duitse soldaten verbleven tijdens de periode 1940 - 1945 en dat zij er enorm veel wapens hebben achtergelaten.

Belgische afvaardiging

Twee belgische verenigingen waren op het congres aanwezig, hetzij de K.V.V.L.( Koninklijke Vereniging van de Vrienden van het Museum van het Leger en militaire geschiedenis van Brussel ) , vertegenwoordigd door de heer Bernard Van Horenbeeck ( werkgroep wapenpatrimonium) en de B.V.V.W. ( Belgische Vereniging van Wapenverzamelaars), vertegenwoordigd door de heer Frank Rodyns (president).

Copyright Albrecht Simon

Bernard Van Horenbeeck (eveneens bestuurslid bij de N.U.W.J.S.) en Frank Rodyns

Doelstellingen van de F.E.S.A.C.

Bij de opening van de conferentie heeft de voorzitter, Stephen A.Petroni eraan herinnnerd dat het de plicht van de F.E.S.A.C. is om zich te verzetten tegen slecht geïnformeerde ambtenaren die regels opleggen die niet aangepast zijn aan wapenbezitters die de wet respecteren. . Deze regels hebben immers nooit enig gevolg gehad voor de georganiseerde misdaad, die over hun eigen kanalen beschikken om aan hun wapens te geraken. De F.E.S.AC. moedigt haar leden aan om samen te werken met de autoriteiten en de politie.

Op 29 november 2007 werd amendement 53 op richtlijn 91/477/CEE, betreffende de controle op het beschikken en de aanschaf van wapens, aangenomen. Mevr. Gisela Kallenbach, Europarlementslid voor de Duitse Groenen en rapporteur voor dit parlement over deze kwestie, had een zeer restrictieve opvatting wat de beschikking over wapens door particulieren en verzamelaars betreft.

Het overleg met de voorzitters en verschillende leden van de F.E.S.AC. hebben haar in staat gesteld een realistischer beeld te krijgen over het belangrijke werk dat wapenverzamelaars over heel Europa verrichten. Uiteindelijk heeft ze erkend dat deze laatsten de hoeders zijn van ons gemeenschappelijk erfgoed door dit in stand te houden voor toekomstige generaties.

Copyright Albrecht Simon

Voorzitter Stephen Petroni en Mevr. Gisela Kallenbach

Seminarie

Hét sterktepunt van het seminarie was de aanwezigheid van mevrouw Kallenbach, n.a.v. een uitnodiging van de voorzitter van de F.E.S.A.C., dhr. Stephen A. Petroni, tevens voorzitter van de Association of Maltese Arms Collectors & Shooters.

Mevrouw Kallenbach vatte amendement 53 van richtlijn 91/477/CEE, door het Europees Parlement op 29 november 2007 goedgekeurd, samen, en de Europese Raad drukte zijn tevredenheid uit over de vlotte samenwerking met de F.E.S.AC. Dit heeft o.a. mogelijk gemaakt om een compromis te vinden dat goedgekeurd werd door de meerderheid van de politieke groepen in het Europees Parlement en verzekert de wettelijke noden van van de verzamelaars, jagers en schutters.

In tegenstelling tot haar eerste idee, heeft ze de verzamelaars niet inbegrepen in de richtlijn, ervan overtuigd zijnde dat deze niets te maken hadden met illegale wapenhandel. Daarenboven worden de wapens van verzamelaars niet onderworpen aan de nummermarkering waartoe besloten werd.

Ze benadrukte ook de noodzaak van een algemene erkenning van de Europese Vuurwapenkaart als enig document dat nodig is voor verzamelaars, schutters en jagers om vrij te bewegen doorheen de Europese Unie in het kader van culturele of schuttersactiviteiten.

Reglementering van verzamelwapens en restauratie van oude wapens in verschillende landen

Een ander interessant moment op de conferentie was de tussenkomst van dhr. Michel Braeckman, restaurateur van wapens en horloges in een Zwitsers museum. Het aanschouwen van de oude wapens en objecten, voor en na hun restauratie, was indrukwekkend. Daarenboven heeft dhr. Braekman, gepassonieerd door wapens, de synthese gegeven van z’n onderzoek naar verzamelwapens in de verschillende landen.

Copyright Albrecht Simon

De heren Michel Braekman en Jean Jacques Buigné ( Frankrijk)

 

 

De Maltese wapenwet (2005)

De Maltese wet werd uitgebreid om zich te conformeren aan het VN-protocol en de Europese richtlijn. Hij werd opgesteld in samenwerking met de Weapons Board (vereniging van schutters, jagers en verzamelaars), die een direct samenwerkingsverband onderhoudt met de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Daarbij valt op te merken dat de Maltese verzamelaars vrij mogen beschikken over alle wapens die voor 1946 werden gefabriceerd.

Schietsport – Historische reconstructies en toerisme: een navolgenswaardig voorbeeld

De nieuwe wapenwet heeft bijgedragen tot een verhoogde toeristische aantrekkingskracht van het land, door het in staat te stellen vuurwapens te gebruiken in historische reconstructies zoals we die hebben kunnen bewonderen te Fort Rinella en The Saluting Battery.

De Maltese verantwoordelijke voor Jeugd en Sport verheugt zich over de effecten die de nieuwe wet heeft op de ontwikkeling van de schietsport.

copyright Albrecht Simon copyright Albrecht Simon

 

 

 

 

 

copyright Albrecht Simon

copyright Albrecht Simon

 

copyright Albrecht Simon copyright Albrecht Simon

Fort Rinella – Amstrongkanon van 100 ton, kal. 17.72" (45 cm), lengte 11 m.

 

Copyright Albrecht Simon

Fort Rinella – de lontstok aansteekster Me.Hanny Papendorp-Spruijt (NL)

copyright Albrecht Simon

La Valleta – The Saluting Battery

Copyright Albrecht Simon

De deelnemers aan het F.E.S.AC.-congres en de Maltese groep die de historische evenementen naspeelden.

Contactadressen:

F.E.S.A.C.:

Phoenix Building, Old Railway Road, Sta.Venera SVR 9022, Malta

chairman@fesac.eu

www.fesac.eu

S.R.A.M.A.: Jubelpark 3 – 1000 Brussel

web.srama-kvvl@klm-mra.be

(secrétariat: srt.srama-kvvl@klm-mra.be )

B.V.V.W.: voorzitter@bvvw.be / www.bvvw.be

U.N.A.C.T.: info UNACT

The Saluting Battery et Fort Rinella: www.wirtartna.org